Ján Mikolaj

kandidát SNS na župana ŽSK

Program pre lepší život v regiónoch  


 

O MNE

Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. sa narodil 19.10.1953 v Košiciach. Promoval v roku 1977 na Vysokej škole dopravnej v Žiline. V rokoch 1977 až 1983 pracoval ako stavbyvedúci na viacerých dopravných a inžinierskych stavbách - estakáda Žilina, Prieťah mestom Žilina, mostné stavby v Banskej Bystrici. V roku 1983 nastúpil ako odborný asistent na Katedru Železničného a cestného staviteľstva Vysokej školy dopravnej. V roku 1986 obhájil Kandidátsku dizertačnú prácu. Docentom sa stal v roku 1990 a v roku 1998 bol vymenovaný za univerzitného profesora v odbore Teória a konštrukcie dopravných stavieb.
 

V roku 1990 absolvoval 9 týždňovú stáž na Nottingham University vo Veľkej Británii.V rokoch 1993 až 1995 vykonával funkciu prodekana stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. Od roku 1995 až do roku 1998 pracoval vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest. Podieľal sa na riadení prípravy a výstavby diaľnic a ciest najmä úsekov Bratislava - Žilina, Hybe - Važec, tunela Branisko a mnohých ďalších. V rokoch 2002 až 2006 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. V rokoch 2006 až 2010 bol podpredsedom vlády a ministrom školstva SR. V súčasnosti je vedúcim Katedry technológie a manažmentu stavieb. V rokoch 2006-2010 bol predsedom Rady vlády pre vedu a výskum SR. Bol členom, pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR a predsedom Národného komitétu World Road Association a International Road Federation. V rámci Svetovej cestnej organizácie je členom výboru - Technical Commitee 1.2 Financing of Road System. Je predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky, komisie na obhajobu doktorandských prác a predsedom komisie pre habilitačné a inauguračné konanie v odbore technológia a manažérstvo stavieb. Je členom odborovej komisie technológia a manažérstvo stavieb, členom Slovenskej komory stavebných inžinierov a členom Slovenskej spoločnosti pre projektové riadenie.

V súčasnosti  je členom vedeckej rady Žilinskej univerzity, členom vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a členom vedeckej rady stavebnej fakulty technickej univerzity v Košiciach. Podieľal na riešení viac ako 30 projektov najmä v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, metód riadenia a financovania investičných projektov, optimalizácie riadenia správy cestného hospodárstva a technológii stavieb. Manželka Janka je riaditeľkou materskej školy. Má dve deti.

 

 

 

 

ROZLOHA ŽSK
6 809 km2

POČET OBYVATEĽOV
690 434 (2016)

POČET OKRESOV
11

POČET MIEST / OBCÍ
19 / 296

 

 

PREČO KANDIDUJEM

Žilinský kraj je známy svojou prekrásnou prírodou, minerálnymi prameňmi, vodnými dielami a bohatým kultúrnym dedičstvom. No má aj svoje problémy, ktoré majú dlhodobý charakter a tak už nie je predpoklad, že sa ich súčasnému vedeniu kraja podarí vyriešiť.

Problémy či termíny sa len posúvajú, chýbajú nápady riešení, prevláda stereotyp. Nadviažeme na pozitívne veci, ktoré sa urobili - slušná štruktúra sociálnych a zdravotných zariadení, opravené niektoré úseky ciest, vybudovanie a označenie bicyklových trás, no SNS má úplne inú predstavu o práci župana, dynamike rozvoja kraja, výstavbe cestnej siete, smerovania odborného školstva, sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Náš program rozvoja Žilinského kraja vychádza z obrovského potenciálu, ktorý stelesňujú najmä regióny Oravy, Kysúc, Liptova, Turca a Považia. Potenciál spočíva v nerastnom bohatstve, pracovitých a odborne zdatných ľuďoch, rozvinutom priemysle a sieti vzdelávacích, zdravotných a sociálnych inštitúcií. Využiť treba aj geografickú polohu. Kraj je dopravným uzlom strednej Európy a poskytuje obrovské možnosti v rozvoji obchodu a cestovného ruchu. Je potrebné vytvoriť podmienky na rozvoj priemyslu, technológií a inovácií, v ktorých nájdu uplatnenie najmä mladí ľudia.

Skúsenosti, ktoré som získal ako podpredseda vlády a minister školstva, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest a univerzitný profesor, by som rád využil pri riadení Žilinského samosprávneho kraja, a tým zabezpečil jeho rozvoj, zvýšil úroveň sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

 

 

 

 

CESTY I. TRIEDY
511,96 km

CESTY II. TRIEDY
326,21 km

CESTY III. TRIEDY
1 120,82 km

DIAĽNICE
66,80 km

 

PROGRAM

Žilinský samosprávny kraj potrebuje odborné a zodpovedné riešenia, ktoré budú mať pozitívny dopad na uspokojovanie potrieb ľudí ako aj rozvoj jednotlivých regiónov (Orava, Liptov, Kysuce, Turiec, Horné Považie). Predložený program poskytuje návrhy riešení pre celkový komplexný rozvoj kraja ako aj oblastí v rámci kompetencii Žilinského samosprávneho kraja.

 

V oblasti dopravnej infraštruktúry, je nevyhnutný najmä razantný rozvoj cestnej siete. Súčasný stav preťažených komunikácii začína byť brzdou hospodárskeho rozvoja kraja. Pri plánovaní výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácii a ich väzbe na regionálnu cestnú sieť sa postupuje bez koncepcie a nie je koordinovaná spolupráca NDS, SSC a samosprávneho kraja. Pri správe regionálnych ciest sa okrem údržby a opráv treba zamerať aj na je modernizáciu a rekonštrukciu najmä križovatiek a nehodových úsekov. Pri údržbe ciest je potrebné využívať poznatky z diagnostiky konštrukcii a hodnotenia technológii na základe ich cien a životnosti.

Žilinský región musí byť v rámci dopravnej infraštruktúry napojený na medzinárodnú dopravnú logistickú sieť. Preto je nevyhnutné, aby aj letecká doprava ostala zachovaná. Žilinské letisko musí plniť úlohu koncového letiska a vytvoriť v rámci jeho prevádzky také technické a technologické podmienky, aby väčšie spoločnosti mohli prepravovať cestujúcich zo Žiliny do Viedne, Prahy, Frankfurtu a pod. ako prípoj na medzinárodné diaľkové lety.

V regionálnej doprave je nevyhnutné optimalizovať cestovné časy na základe dopravného modelu a individuálnych potrieb občanov. Vytvoriť synergický integrovaný dopravný systém cestnej autobusovej dopravy a regionálnej železničnej dopravy. Využiť najmä ťahy na Čadcu, Bytču, Rajec a Martin. Tento systém napojiť na diaľkovú dopravu diaľničnú, železničnú a leteckú.

Územný plán by mal pružne reflektovať na požiadavky priemyselného a investičného rozvoja v oblasti dopravy by mal vychádzať z vypracovaného dopravného modelu kraja. Infraštruktúru je nevyhnutné riešiť ako celok, teda vzájomné vzťahy medzi diaľnicou, rýchlostnou komunikáciou, privádzačom a cestou I. II. a III. triedy. Územný plán musí tak riešiť aj otázky etapovitosti výstavby, napojenosti diaľnic na regionálnu infraštruktúru či mestské komunikačné systémy.

V rámci rozvoja cestovného ruchu je potrebné sa zamerať na regióny, ktoré na to majú vhodné podmienky Orava, Kysuce, Liptov, Turiec, Rajec a Žilina. Je potrebné podporovať výstavbu bicyklových trás a rodinné podnikanie v cestovnom ruchu.

Podstatne treba zlepšiť informačné systémy propagujúce samosprávny kraj a ich prepojenia na medzinárodné databázy.

V oblasti stredného školstva je nevyhnutné sa zamerať na všeobecné vzdelávanie, ktoré má komplexne pripraviť absolventov na štúdium na vysokej škole a odborné školstvo.

Absolvent všeobecného vzdelávania musí mať okrem poznatkov v humanitných a spoločenských vedách, aj vedomosti v tom, čo si vyžaduje súčasnosť teda ekonomické myslenie, finančnú a legislatívnu gramotnosť, poznať informačné technológie a cudzie jazyky.

V rámci odborného školstva, je potrebné vychádzať z tradície a systému, ktorý na Slovensku malo, avšak v súčasnosti sa nevyhnutne potrebuje transformovať s orientáciou na plnenie súčasných požiadaviek praxe, ale zároveň musí pripravovať študijné programy s výhľadom na inteligentný priemysel, ktorý vychádza automatizácie, robotizácie, digitalizácie a aplikácii nových technológii. Odborné školstvo musí pre študenta poskytnúť ponuku kariérnej a vzdelávacej perspektívy až po úroveň štúdia na vysokej škole. Je nevyhnutné vyriešiť otázku stimulácie odbornej školy a výrobných spoločností a tým umožniť profiláciu a zručnosti jednotlivých študentov. Maximálne podporovať vzdelávanie v pracovnom prostredí a v spolupráci s ministerstvom školstvaMSVVaS neustále stimulovať stredné odborné školy SOŠ pri tejto forme vzdelávania.

Zlepšiť infraštruktúru stredných škôl a ich technologickú vybavenosť, zvýšiť úroveň digitalizácie aj prostredníctvom projektov v rámci fondov EÚ.

Zamerať sa treba aj na podmienky a stimuláciu práce učiteľov, ktorí sú garantmi úrovne vzdelávania. Ich primerané finančné ohodnotenie a zjednodušenie získania vyšších profesijných standardov a kariérových pozícii musí byť vykonávané v prospech znalostného rozvoja pedagógov a nie predmetom byrokracie či komerčného zneužívania.
V rámci zdravotníctva je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre mladých lekárov, zdravotné sestry, udržať efektívnosť nemocníc, podporiť objednávanie pacientov na vyšetrenia a zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v ŽSK.

Je nevyhnutné zastaviť zadlžovanie nemocníc, nakoľko ich dlhy najmä v sociálnej poisťovni neustále rastú a dosahujú neúmerné výšky (dlh zdravotnickych zariadení pod správou ŽSK na sociálnych odvodoch je v súčasnosti takmer 7 miliónov eur).

Využívať dostupné zdroje, najmä fondy EU na rekonštrukciu a modernizáciu infraštruktúry nemocníc v správe Žilinského samosprávneho kraja.

Optimalizovať poskytovanie všeobecnej zdravotnej starostlivosti čo najbližšie k pacientom v súčinnosti s neštátnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.
V oblasti sociálnych služieb je nevyhnutné sa zamerať sa najmä na odkázaných ľudí - v sociálnej núdzi, ktorí nie sú schopní najmä zo zdravotných alebo sociálnych dôvodov sa o seba postarať. Musí byť prioritou , aby sa poradovníky, ktoré dnes existujú sa znížili na minimálnu mieru. Z tohto dôvodu sieť sociálnych zariadení / domovy soc. služieb, komunitné zariadenia /treba nestále rozširovať a skvalitňovať, aby boli na úrovni zabezpečujúcu potrenú starostlivosť najmä pre staršiu generáciu a zraniteľnejším skupinám občanov, ktorí sa na sociálnu pomoc odkázaní.

Vytvoriť podmienky pre rôzne typy zariadení verejné, cirkevné, súkromné s cieľom skrátenia čakacích lehôt o pobyty v sociálnych zariadeniach.

V spolupráci s obcami je potrebné sa zamerať na zvýšenie podielu tzv. domácej starostlivosti. Rodinám, ktoré sú schopné samé sa o odkázaných ľudí postarať / starajú sa aj o vlastné deti, chodia do zamestnania a pod./ poskytnúť takú pomoc, aby túto starostlivosť zvládli.

Prostredníctvom poradenských centier venovať väčšiu starostlivosť mladistvým a neprispôsobivým. Zamerať sa na rozvoj poskytovania sociálnych služieb maloletých prostredníctvom komunitného spôsobu výchovy v prirodzenom rodinnom prostredí.

V spolupráci s primátormi a starostami ale aj neziskovými a inými subjektmi sa zamerať aj na zlepšenie podmienok pre aktívny spôsob trávenia voľného času pre všetky skupiny občanov od mládeže až po seniorov a to podľa vopred definovaných potrieb a požiadaviek ľudí v príslušnom regióne.

Sociálnu situáciu najmä mladých ľudí riešiť v spolupráci so samosprávou prostredníctvom prípravy a realizácie výstavby nájomných bytov.
V oblasti kultúry je potrebné najmä zachovať bohaté a rozmanité kultúrne dedičstvo a zároveň rozvíjať súčasnú sieť kultúrnych inštitúcii najmä divadlá, knižnice, múzea a galérie. Prioritou je zvýšiť celkové postavenie kultúry v spoločnosti a neustále rozvíjanie pôvodnej slovenskej tvorby. Z perspektívneho hľadiska bude nevyhnutné vytvorenie podmienok pre rozvoj kreatívneho priemyslu.

Je potrebné zmeniť prístup vzdelávania ku kultúre a zvýšiť celkovú úroveň znalostí. Je potrebné využívať možnosti financovania v rámci voľnočasových aktivít pre zvýšenie kultúrnej vzdelanosti mladých ľudí.

Rozšíriť poskytovanie zliav pre študentov a seniorov a na kultúrnych a športových podujatiach.

V oblasti športu bude prioritou najmä zvyšovanie dostupnosti k rekreačnému športu pre širokú verejnosť a rozvíjanie športu na školách. Najmä zvýšená zdatnosť mladej generácie je nevyhnutnosť pre jej celkový duševný a telesný rozvoj.

Vrcholový šport budeme zabezpečovať prostredníctvom športových škôl a športových tried v spolupráci so športovými klubmi.

V spolupráci s MSVaV SR a samosprávou sa zamerať na výstavbu viacúčelových rýchlo montovateľných multifunkčných hál na rôzne sálové, kolektívne, ale aj individuálne športy.

 

POČET NÁRODNÝCH PARKOV
4

POČET NÁRODNÝCH PRÍRODNÝCH REZERVÁCIÍ
62

POČET PRÍRODNÝCH PAMIATOK
39

POČET CHRÁNENÝCH PRÍRODNÝCH PAMIATOK
9

 

 

PODPORUJÚ MA

JUDr. Andrej Danko

predseda SNS a predseda NR SR

 

 

MUDr. Štefan Zelník, PhD.

riaditeľ polikliniky ŽILPO a podpredseda SNS

PhDr. Anton Hrnko, CSc.

historik a podpredseda SNS

 

 

Ing. Rudolf Urbanovič

viceprimátor Liptovského Mikuláša a štátny tajomník MV SR

 

 

Ing. Erik Gemzický, PhD.

predseda Krajskej rady SNS v Žiline a starosta obce Ľubeľa

Ing. arch. Jaroslav Paška

prvý podpredseda SNS

 

 

AJ VÁŠ HLAS MÔŽE ROZHODNÚŤ!

 

 

GALÉRIA

 

 

 

 

KONTAKT

 

 

Adresa

Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
Žilinská Univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Telefón

+421 41 5135850

E-mail

jan.mikolaj(at)fstav.uniza.sk