Ján Mikolaj

kandidát SNS na župana ŽSK

Program pre lepší život v regiónoch  


 

O MNE

Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.  sa narodil  19.10.1953 v Košiciach. Promoval v roku 1977 na Vysokej škole dopravnej v Žiline. V rokoch 1977 až 1983 pracoval ako stavbyvedúci na viacerých dopravných a inžinierskych  stavbách - estakáda Žilina, Prieťah mestom Žilina, mostné stavby v Banskej Bystrici.  V roku 1983  nastúpil ako odborný asistent na Katedru  Železničného a cestného staviteľstva Vysokej školy dopravnej. V roku 1986  obhájil Kandidátsku dizertačnú prácu. Docentom sa stal v roku 1990 a v roku 1998  bol vymenovaný za univerzitného profesora v odbore Teória a konštrukcie dopravných stavieb.

 

V  roku 1990 absolvoval 9 týždňovú stáž na Nottingham  University vo Veľkej Británii.V rokoch 1993 až 1995  vykonával funkciu prodekana stavebnej fakulty Žilinskej univerzity. Od roku 1995 až do roku 1998 pracoval vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest. Podieľal sa na riadení prípravy a výstavby diaľnic a ciest najmä úsekov Bratislava - Žilina, Hybe - Važec, tunela Branisko a mnohých ďalších.  V rokoch 2002 až 2006 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. V rokoch 2006 až 2010 bol podpredsedom vlády a ministrom školstva SR. V súčasnosti je vedúcim Katedry technológie a manažmentu stavieb. V rokoch 2006-2010 bol predsedom  Rady vlády pre vedu a výskum SR. Bol členom,  pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR a predsedom Národného komitétu World Road Association a International Road Federation. V rámci  Svetovej cestnej organizácie je členom výboru  -  Technical Commitee 1.2 Financing of  Road System. Je predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky, komisie na obhajobu doktorandských prác a predsedom komisie pre habilitačné a inauguračné konanie v odbore technológia a manažérstvo stavieb. Je členom odborovej komisie technológia a manažérstvo stavieb,  členom Slovenskej komory stavebných inžinierov a členom Slovenskej spoločnosti pre projektové riadenie. 

 

Od roku 2010 je členom vedeckej rady Žilinskej univerzity, členom vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a členom vedeckej rady stavebnej fakulty technickej univerzity v Košiciach. Podieľal na riešení viac ako 30 projektov najmä v oblasti   rozvoja dopravnej infraštruktúry,   metód  riadenia a financovania  investičných projektov, optimalizácie riadenia správy cestného hospodárstva a technológii stavieb. Manželka Janka je  riaditeľkou  materskej školy. Má dve deti.

 

 

 

ROZLOHA ŽSK
6 809 km2

POČET OBYVATEĽOV
690 434 (2016)

POČET OKRESOV
11

POČET MIEST / OBCÍ
19 / 296

 

 

PREČO KANDIDUJEM

V súčasnosti je v Žilinskom kraji veľa neriešených problémov najmä v oblasti cestnej infraštruktúry, odborného školstva, sociálnych a zdravotných služieb, u ktorých už nie je predpoklad, že sa súčasnému vedeniu kraja podarí vyriešiť. Väčšinou sa problémy či termíny riešenia len posúvajú, chýbajú nápady riešení, prevláda stereotyp. Nadviažeme na pozitívne veci, ktoré sa urobili - slušná štruktúra sociálnych a zdravotných zariadení, opravené niektoré úseky ciest, vybudovanie a označenie bicyklových trás, no SNS má úplne inú predstavu o práci župana, dynamike rozvoja kraja, výstavbe cestnej siete, smerovania odborného školstva, sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Náš program rozvoja Žilinského kraja vychádza z obrovského potenciálu, ktorý stelesňujú najmä regióny Oravy, Kysúc, Liptova, Turca a Považia. Potenciál spočíva v prekrásnej prírode, liečivých prameňoch, pracovitých a odborne zdatných ľuďoch, rozvinutom priemysle a sieti vzdelávacích, zdravotných a sociálnych inštitúcií. Využiť treba aj geografickú polohu. Kraj je dopravným uzlom strednej Európy a poskytuje obrovské možnosti v rozvoji obchodu a cestovného ruchu. Je potrebné vytvoriť podmienky na rozvoj priemyslu, technológií a inovácií, v ktorých nájdu uplatnenie najmä mladí ľudia. Skúsenosti, ktoré som získal ako podpredseda vlády a minister školstva, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest a univerzitný profesor, by som rád využil pri riadení Žilinského samosprávneho kraja, a tým zabezpečil jeho rozvoj, zvýšil úroveň sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

 

 

 

 

 

CESTY I. TRIEDY
511,96 km

CESTY II. TRIEDY
326,21 km

CESTY III. TRIEDY
1 120,82 km

DIAĽNICE
66,80 km

 

PROGRAM

Žilinský samosprávny kraj potrebuje odborné a zodpovedné riešenia, ktoré budú mať pozitívny dopad na rozvoj jednotlivých regiónov (Orava, Liptov, Kysuce, Turiec, Horné Považie).

 

V oblasti dopravnej infraštruktúry, je nevyhnutný najmä razantný rozvoj cestnej siete. Súčasný stav preťažených komunikácii začína byť brzdou hospodárskeho rozvoja kraja. Pri plánovaní výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácii a ich väzbe na regionálnu cestnú sieť sa postupuje bez koncepcie a nie je koordinovaná spolupráca NDS, SSC a samosprávneho kraja. Pri správe regionálnych ciest sa okrem údržby a opráv treba zamerať aj na je modernizáciu a rekonštrukciu najmä križovatiek a nehodových úsekov. Pri údržbe ciest je potrebné využívať poznatky z diagnostiky konštrukcii a hodnotenia technológii na základe ich cien a životnosti. Žilinský región musí byť v rámci dopravnej infraštruktúry napojený na medzinárodnú dopravnú logistickú sieť. Preto je nevyhnutné, aby aj letecká doprava ostala zachovaná. Žilinské letisko musí plniť úlohu koncového letiska a vytvoriť v rámci jeho prevádzky také technické a technologické podmienky, aby väčšie spoločnosti mohli prepravovať cestujúcich zo Žiliny do Viedne, Prahy, Frankfurtu a pod. ako prípoj na medzinárodné diaľkové lety. Regionálna doprava je vo verejnom záujme. Počet cestujúcich vo verejnej doprave klesá, od roku 2006 klesla o 45%, ale náklady stúpli o 79%. Verejnú dopravu dopravu v súčasnosti využíva 24 % cestujúcich. V rámci regionálnej dopravy je preto nevyhnutné optimalizovať cestovné časy na základe dopravného modelu a individuálnych potrieb občanov. Vytvoriť synergický integrovaný dopravný systém cestnej autobusovej dopravy a regionálnej železničnej dopravy. Využiť najmä ťahy na Čadcu, Bytču, Rajec a Martin. Tento systém napojiť na diaľkovú dopravu diaľničnú, železničnú a leteckú. Pre splnenie nárokov a požiadaviek v rámci dopravnej infraštruktúry bude nevyhnutné vypracovať projekt integrovaného dopravného systému, založeného na modely prepravných vzťahov, finančnej a ekonomickej náročnosti. Takýto model by mal byť základom pre územný plán, ktorý by mal pružne reflektovať na požiadavky priemyselného a investičného rozvoja kraja. V rámci toho je potrebné vytvárať podmienky pre rozvoj cestovného ruchu, najmä pre oblasti, ktoré na to majú vhodné podmienky Orava, kysuce, Liptov, Rajec a Žilina. Podporovať výstavbu bicyklových trás a rodinné podnikanie v cestovnom ruchu.

V oblasti odborného školstva, je potrebné vychádzať z tradície a systému, ktorý na Slovensku malo, avšak v súčasnosti sa nevyhnutne potrebuje transformovať s orientáciou na plnenie súčasných požiadaviek praxe, ale zároveň musí pripravovať študijné programy s výhľadom na inteligentný priemysel, ktorý vychádza automatizácie, robotizácie, digitalizácie a aplikácii nových technológii. Odborné školstvo musí pre študenta poskytnúť ponuku kariérnej a vzdelávacej perspektívy až po úroveň štúdia na vysokej škole. Je nevyhnutné vyriešiť otázku stimulácie odbornej školy a výrobných spoločností a tým umožniť profiláciu a zručnosti jednotlivých študentov. Maximálne podporovať vzdelávanie v pracovnom prostredí a v spolupráci s MSVVaS neustále stimulovať SOŠ pri tejto forme vzdelávania. V rámci zdravotníctva je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre mladých lekárov, udržať efektívnosť nemocníc, podporiť objednávanie vyšetrení a ordinačné hodiny prispôsobiť dostupnosti pacientovi. Je nevyhnutné zastaviť zadĺžovanie sa nemocníc, nakoľko ich dlhy najmä sociálnej poisťovni neustále rastú a dosahujú neúmerné výšky.
V rámci zdravotníctva je nevyhnutné vytvoriť podmienky pre mladých lekárov, zdravotné sestry, udržať efektívnosť nemocníc, podporiť objednávanie pacientov na vyšetrenia a zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti v ŽSK. Je nevyhnutné zastaviť zadlžovanie nemocníc, nakoľko ich dlhy najmä v sociálnej poisťovni neustále rastú a dosahujú neúmerné výšky (dlh zdravotnickych zariadení pod správou ŽSK na sociálnych odvodoch k 31.05.2017 bol vo výške takmer 7 miliónov eur).
V oblasti sociálnych služieb je nevyhnutné sa zamerať sa najmä na odkázaných ľudí - v sociálnej núdzi, ktorí nie sú schopní najmä zo zdravotných alebo sociálnych dôvodov sa o seba postarať. Musí byť prioritou , aby sa poradovníky, ktoré dnes existujú sa znížili na minimálnu mieru. Z tohto dôvodu sieť sociálnych zariadení / domovy soc. služieb /treba nestále rozširovať a skvalitňovať, aby boli na úrovni zabezpečujúcu potrenú starostlivosť najmä pre staršiu generáciu a zraniteľnejším skupinám občanov, ktorí sa na sociálnu pomoc odkázaní. Vytvoriť podmienky pre rôzne typy zariadení verejné, cirkevné, súkromné s cieľom skrátenia čakacích lehôt o pobyty v sociálnych zariadeniach. V spolupráci s obcami je potrebné sa zamerať na zvýšenie podielu tzv. domácej starostlivosti. Rodinám, ktoré sú schopné samé sa o odkázaných ľudí postarať / starajú sa aj o vlastné deti, chodia do zamestnania a pod./ poskytnúť takú pomoc, aby túto starostlivosť zvládli. Väčší dôraz sa musí venovať aj mladistvým a neprispôsobivým.
V oblasti kultúry je potrebné najmä zachovať bohaté a rozmanité kultúrne dedičstvo a zároveň rozvíjať súčasnú sieť kultúrnych inštitúcii najmä divadlá, knižnice, múzea a galérie. Prioritou je zvýšiť celkové postavenie kultúry v spoločnosti a neustále rozvíjanie pôvodnej slovenskej tvorby. Je potrebné zmeniť prístup vzdelávania ku kultúre a zvýšiť celkovú úroveň znalostí. Z perspektívneho hľadiska bude nevyhnutné vytvorenie podmienok pre rozvoj kreatívneho priemyslu. V oblasti športu bude prioritou najmä zvyšovanie dostupnosti k rekreačnému športu pre širokú verejnosť a rozvíjanie športu na školách. Najmä zvýšená zdatnosť mladej generácie je nevyhnutnosť pre jej celkový duševný a telesný rozvoj. Vrcholový šport budeme zabezpečovať prostredníctvom športových škôl a športových tried v spolupráci so športovými klubmi.

 

 

POČET NÁRODNÝCH PARKOV
4

POČET NÁRODNÝCH PRÍRODNÝCH REZERVÁCIÍ
62

POČET PRÍRODNÝCH PAMIATOK
39

POČET CHRÁNENÝCH PRÍRODNÝCH PAMIATOK
9

 

 

PODPORUJÚ MA

JUDr. Andrej Danko

predseda SNS a predseda NR SR

 

 

MUDr. Štefan Zelník, PhD.

riaditeľ polikliniky ŽILPO a podpredseda SNS

PhDr. Anton Hrnko, CSc.

historik a podpredseda SNS

 

 

Ing. Rudolf Urbanovič

viceprimátor Liptovského Mikuláša a štátny tajomník MV SR

 

 

Ing. Erik Gemzický, PhD.

predseda Krajskej rady SNS v Žiline a starosta obce Ľubeľa

Ing. arch. Jaroslav Paška

prvý podpredseda SNS

 

 

AJ VÁŠ HLAS MÔŽE ROZHODNÚŤ!

 

 

GALÉRIA

Pripravujeme

 

Pripravujeme

 

 

 

KONTAKT

 

 

Adresa

Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
Žilinská Univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Telefón

+421 41 5135850

E-mail

jan.mikolaj(at)fstav.uniza.sk